Lượt xem: 119
Huyện Châu Thành triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Ngày  3/5/2024, UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2024. 

         Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Chương trình số 39-CTr/HU ngày 23/03/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND huyện. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

         Mục tiêu tổng quát là tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng xã nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.   Đổi mới tổ chức và hoạt động của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng bản chất; khắc phục những hạn chế, yếu kém. Phát triển đa dạng các loại hình HTX, THT trong mọi lĩnh vực; ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp gắn với các vùng nguyên liệu. Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của các thành viên. Tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm. 

         Mục tiêu cụ thể phấn đấu thành lập 01 Liên hiệp HTX; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt từ 50%; trong đó, từ 30% HTX xếp loại tốt, khá; không có HTX hoạt động yếu kém; từ 01-02 HTX trở lên là đại diện sở hữu sản phẩm OCOP; toàn huyện có từ 04 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

         Hỗ trợ các HTX phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết cung ứng dịch vụ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

         Phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thành viên, người lao động làm công tác quản lý HTX; trong đó, chú trọng nâng cao nghiệp vụ kế toán, phát triển thị trường, quản lý bán hàng, ứng dụng công nghệ số... 

         Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra là tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật, triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể./. 

Hằng Nghi
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 146
 • Hôm nay: 1295
 • Trong tuần: 7 521
 • Trong tháng: 40 068
 • Tất cả: 2268200
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.