Lượt xem: 144
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023
Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023.

         Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023, nhằm triển khai đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, huyện Châu Thành đạt hiệu quả, chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

         Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác  cải cách hành chính của huyện để tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện.

         Với yêu cầu Bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh về công tác cải cách hành chính.

         Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công.

         Bố trí đủ nguồn lực và có giải pháp triển khai cụ thể để đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch.

         Theo đó các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2023:

         Cải cách thể chế:

         Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

         Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

         Kiểm soát chặt chẽ việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cập nhật, công khai các TTHC đầy đủ, rõ ràng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC huyện và Cổng Thông tin điện tử của huyện.

         Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đề ra. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tăng tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ BCCI; giảm tỉ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa.

         Rà soát, kiến nghị phương án, sáng kiến đơn giản hóa thành phần hồ sơ, các quy định hành chính, TTHC của người dân, doanh nghiệp, cắt giảm thời gian, chi phí giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Triển khai hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

         Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và Nhân dân.

         Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

         Rà soát sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan, đơn vị bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chwusc theo quy định của Chính phủ. Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo các tiêu chí quy định. Sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc không vượt so với số lượng được giao.

         Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước. Thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp xã, thị trấn.

         Tăng cường cải tiến phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

         Cải cách chế độ công vụ

         Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

         Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

         Tiếp tục đổi mới hình thức, chương trình bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

         Cải cách tài chính công:

         Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

         Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách.

         Rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, tiêu chuẩn định mức có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo nội dung và công khai đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công.

         Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số lĩnh vực.

         Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

         Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số:

         Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện chuyển đổi số huyện đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đề ra. Xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

         Triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ quốc gia đối với các TTHC trên địa bàn huyện Châu Thành; hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện, xử lý hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện.

         Triển khai Quyết định số 766/QĐ – TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử; kịp thời có giải pháp cải thiện kết quả chỉ số này.

         Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

         Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử (ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện theo lộ trình Kế hoạch số 86/KH-UBND tỉnh ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh.

         Nghiên cứu đề xuất triển khai ít nhất 01 mô hình sáng kiến hoặc giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao phụ trách./.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 1572
 • Trong tuần: 1 572
 • Trong tháng: 8 036
 • Tất cả: 1661261
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.