Lượt xem: 51
Huyện Châu Thành Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện.

Theo như Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025” với mục đích nhằm Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong huyện với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 của huyện. Nâng chất lượng tổ chức các phong trào thi đua và hiệu quả công tác khen thưởng, chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện.

Yêu cầu thi đua là Phong trào thi đua phải đổi mới nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng, tham gia. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen phải dựa trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua, việc khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, thực chất, chính xác và công khai.

 Đối tượng thi đua là Các tập thể, cá nhân tại các phòng, ban ngành, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện, các Hội cấp huyện; các cơ quan Trung ương đóng tại huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 Nội dung thi đua: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện phát động.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả kết hợp với các phong trào thi đua khác như cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thi văn minh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân vận khéo..., tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò Mặt trận và các Đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các phong trào từ thiện nhân đạo; tạo điều kiện thuận lợi để những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong huyện tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ” đoàn kết, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ tiêu thi đua

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Chăn nuôi tập trung (trang trại) chiếm 85% trong lĩnh vực chăn nuôi và có giải pháp giảm dần trang trại chăn nuôi gia công.

- Sản lượng lúa đạt trên 240.000 tấn/năm, trong đó đặc sản, chất lượng cao chiếm trên 80%. Quy mô cánh đồng sản xuất tập trung chiếm 95% diện tích đất trồng lúa.

- Sản lượng thủy, hải sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 5.000 tấn trở lên.

- Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 phấn đấu huyện đạt 80% chỉ tiêu thị xã; xã An Hiệp, xã An Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; xã Phú Tâm đạt các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính thị trấn. Xây dựng nông thôn mới đến cuối nhiệm kỳ huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới; xã Hồ Đắc Kiện và xã An Hiệp đạt xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xã Hồ Đắc Kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 180 triệu đồng.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương tăng bình quân 21%.

- Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đến năm 2025 là 75 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội

- Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến lớp: Nhà trẻ đạt 25%, mẫu giáo đạt 95%; tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 98,5%; trung học phổ thông và tương đương đạt 75%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 91,89%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 chiếm 8,11%.

- Tỷ lệ học sinh phổ thông, tiểu học, THCS hoàn thành cấp học đạt 99%.

- Đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%.

 - Đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số.

- Số giường bệnh/10.000 dân đạt 31 giường và đạt 5,3 bác sĩ /10.000 dân.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi là 28%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 40%.

- Hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3 - 4%/năm (theo tiêu chí hộ nghèo mới).

Các chỉ tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Thời gian phát động và thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025.

Công tác khen thưởng: Các phòng, ban ngành, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương đóng tại huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức bình xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, công trạng trong năm theo đúng quy định Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban nhân dân huyện xem xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có nhiều công trạng; tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề do huyện phát động và xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt xuất hiện trong các phong trào thi đua.

Thủ trưởng các phòng, ban ngành, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện, các Hội cấp huyện, các cơ quan Trung ương đóng tại huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể và các tổ chức Hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện, Đài truyền thanh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và tình hình công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch thi đua giai đoạn 2021 – 2025 đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; phát hiện, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua./.

TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 432
 • Trong tuần: 7 245
 • Trong tháng: 4 694
 • Tất cả: 731826
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.