Lượt xem: 35
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn huyện Châu Thành năm 2020
Năm 2020 UBND huyện Châu Thành, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Châu Thành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các quy định của Trung ương, hướng dẫn của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến các ngành, các xã trên địa bàn huyện. Việc tổ chức thực hiện nhanh chóng triển khai đến các cơ quan, tổ chức chính trị và toàn thể người dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương được thuận lợi và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quân và dân huyện Châu Thành quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành vinh dự đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7/2020

         Cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn được thực hiện theo chủ trương về lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình để đầu tư phát triển có trọng tâm và trọng điểm, huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện tốt các nguồn vốn đầu tư đúng danh mục, lộ trình, đồng bộ giữa phát triển hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất.

         Cơ chế giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong đầu tư các công trình phát triển, huyện luôn chỉ đạo sâu sát về dân chủ công khai từ khâu lấy ý kiến về các dự án công trình, lập quy hoạch, công bố dự án, trong đó phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Ban phát triển ấp, cộng đồng dân cư, đảm bảo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và người dân thụ hưởng.

         Thực hiện cơ chế đúng theo quy định về đầu tư công, những công trình có vốn từ ngân sách nhà nước do UBND huyện giao Ban quản lý dự án là chủ đầu tư, còn các công trình nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, các công trình xã hội hóa giao cho cộng đồng dân cư tự tổ chức thi công với sự chỉ đạo của UBND xã, sự giám sát thực hiện của các hội đoàn thể.

         Cơ chế chính sách để huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nhất là huy động từ người dân. Các xã thực hiện tốt việc ghi thu ghi chi đối với các nguồn xã hội hóa, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác huy động nguồn vốn trong dân, hiến đất, hoa màu xây dựng công trình, có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, những mô hình sản xuất tiên tiến mang lại hiệu quả, tăng thêm thu nhập cho người dân.

      Chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành ưu tiên đầu tư hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ mới, sản xuất theo hướng an toàn, hiện nay trên địa bàn huyện xây dựng được 02 nhà màng sản xuất theo hướng công nghệ cao, 02 nhà lưới trồng rau thủy canh và 10 nhà lưới trồng màu theo hướng an toàn và xây dựng được cánh đồng lúa theo tiêu chuẩn Vietgap.

         Cơ chế chính sách đối với xã, huyện chỉ đạo điểm, tập trung các nguồn lực đầu tư vào những tiêu chí trọng tâm cho xã điểm, thực hiện các nguồn vốn lồng ghép không dàn trải, cho phép  xã điểm thực hiện trước những mô hình sản xuất mới từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ phân bổ vốn hợp lý chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, nhằm giúp xã điểm phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo đúng lộ trình.

         Kinh tế và tổ chức sản xuất, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2020 là 47 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 90%.

         Xây dựng dự án phát triển sản xuất chuỗi rau màu an toàn trên địa bàn huyện nhằm rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị rau màu tại địa phương, nhằm nâng cao thu nhập và lợi nhuận toàn chuỗi, góp phần phát triển ổn định và bền vững chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân.

         Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về thực hiện tái cơ cấu ngàng nông nghiệp, UBND huyện Châu Thành đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Đến nay các ngành sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến tốt, hình thành được các tổ chức nông dân, tổ chức liên kết sản xuất, chuyển đổi một số lĩnh vực từ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại có áp dụng được kỹ thuật canh tác mới, công nghệ mới vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo đúng định hướng tái cơ cấu của ngành nông nghiệp.

         Công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện một số mô hình ứng dụng khoa học công nghệ mang lại hiệu quả cao như: mô hình trồng màu trong nhà lưới áp dụng hệ thống tưới phun, mô hình trồng màu trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất lúa an toàn, Vietgap, mô hình chăn nuôi theo qui mô trang trại, đã góp phần vào công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng áp dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị nông sản.  

         Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, tiếp tục thực hiện tốt hợp tác phát triển đầu tư, thu hút đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

          Phát triển ngành nghề nông thôn, để phát triển các ngành nghề nông thôn, UBND huyện đã chỉ đạo đào tạo các ngành nghề  gắn với liên kết lao động, thực hiện chỉ đạo mỗi địa phương 1 mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng chứng nhận an toàn cho các sản phẩm rau màu, lúa Vietgap, dưa lưới, cây ăn trái, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp.

         Công tác tuyên truyền, vận động là một yếu tố quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020  huyện chỉ đạo các ban, ngành, phối hợp đoàn thể huyện và Ban chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung qua tiếp thu nội dung phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp tổ chức được 185 cuc tuyên truyền với 6.325 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức như: họp khu dân cư, đưa tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Đài Truyền thanh huyện và trạm truyền thanh xã, lồng ghép sinh hoạt chi, tổ, hội, câu chuyện truyền thanh, lồng ghép vào các chương trình tập huấn….Qua đó cán bộ, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ về chủ trương, giải pháp thực hiện Chương trình; các tầng lớp nhân dân phấn khởi, đồng tình hưởng ứng thực hiện phong trào.

         Thực hiện cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện đã triển khai việc phát động đăng ký gia đình văn hóa năm 2020, có 24.163/26.184 hộ gia đình đăng ký, đạt 92% trên tổng số hộ toàn huyện, có 56/56 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, đạt 100%. Có 101/101 đạt chuẩn cơ quan văn hóa, đạt 100 %.

         Có thể nói, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn được triển khai thực hiện hiệu quả. Huy động được cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình.

         Nhận thức của người dân đã chuyển biến tích cực, các tổ chức nông dân có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động, xây dựng phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao được giá trị nông sản, liên kết chuỗi bền vững, góp phần thực hiện thành công xây dựng thôn mới./.

Mỹ Dung
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 847
 • Trong tuần: 1 841
 • Trong tháng: 24 554
 • Tất cả: 568507
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.